PAUSELIJKE BUL

Basilica Minor St. Plechelmus 13 mei 1950

PIUS XII tot blijvende gedachtenis aan deze gebeurtenis

De Heilige Stoel is gewoon om kerken, die bijzonder groot zijn, rijk aan kunstwerken en in verering bij het gelovige volk, een bijzondere waardigheid te verlenen. Wanneer deze kerken daarenboven nog bolwerken geweest zijn van het katholieke geloof, is Zij (de H. Stoel) op meer dan gewone wijze daartoe bereid.

Onder deze kerken moet ongetwijfeld genoemd worden het heiligdom, dat toegewijd is aan de H. Plechelmus, eerbiedwaardig is in ouderdom, en de hoofdkerk is van Oldenzaal in Nederland.

Want toen de ketters daar de aanhangers van de Stoel van Petrus vervolgden, hebben de zeer dappere Apostolische Vicarissen, Sasbout Vosmeer en Philippus Rovenius, vanuit deze burcht van het ware geloof onze godsdienst beschermd en hun schapen tegen de listen en lagen van hun vijanden verdedigd, zodat de stad en haar omgeving bijna in zijn geheel trouw gebleven zijn aan de katholieke waarheid en aan de overlevering van hun voorouders. Daarbij komt, dat het heiligdom zelf nooit overwonnen is door het onrecht van de mensen en de tijden, terwijl telkens wanneer het ingestort was of beschadigd, het steeds door de wondere milddadigheid van de gelovigen hersteld en opgebouwd is. Deze kerk, die ook parochiekerk is, is dus in bijzondere ere bij het volk, bijzonder vanwege de verering van de H. Plechelmus, van wie bovengenoemde Rovenius de bewonderaar is geweest.

Nu er duizend jaren zijn verlopen, sedert dit heiligdom ingewijd is, heeft Onze beminde Zoon, Johannes de Jong, kardinaal-priester van de H. Roomse Kerk en Aartsbisschop van Utrecht, op aandringen van geestelijkheid en volk, Ons verzocht, dit bouwwerk de waardigheid van Basilica Minor te verlenen. Om de groei van de godsvrucht in overeenstemming met de grootheid van Ons ambt te bevorderen, hebben Wij bereidwillig besloten deze wens te vervullen.

Derhalve, na overleg met de H. Congregatie van de Riten, na ons van alles op de hoogte gesteld te hebben en na rijpe beraadslaging, verheffen Wij in de volheid van Ons Apostolisch Ambt, door deze bulle voor altijd de kerk, aan God toegewijd ter ere van de H. Plechelmus, te Oldenzaal in het Aartsbisdom Utrecht, tot de eer van Basilica Minor, met alle privilegiŽn aan deze titel verbonden. Alle eventuele tegengestelde besluiten zijn hierdoor zonder rechtskracht.

Aldus besluiten Wij en stellen Wij vast, terwijl Wij bevelen, dat deze bulle altijd geldig, van kracht en gehandhaafd zal blijven; vervolgens, dat zij haar effect volledig moet hebben; en dat degene, die dit betreft of betreffen kan, nu of in de toekomst, hierbij volledig geholpen worden; en dat aldus moet besloten worden en vastgesteld en dat van nu af het ongeldig wordt en waardeloos, als door welk gezag ook iets hiertegen, hetzij wetend, hetzij onwetend zou gedaan worden.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter, onder de Vissersring, 13 Mei 1950, het twaalfde jaar van Ons Pontificaat.

In speciale opdracht van Zijne Heiligheid,
Gildo Brugnola, Secretaris voor de verzending van Pauselijke Stukken.